(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมีสชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะวิทยาศาสตร์ สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.5/2563 (เลขที่โครงการ 62107224644)

ม.นเรศวร จัดอบรมการจัดการขยะในหอพักนิสิต และมอบทุนการศึกษา จิตอาสารีไซเคิล ปันรัก  

    ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาว […]

591 total views, 1 views today

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.1/2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยใช้เปลวไฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.3/2563